مقاله

طراحی پنجره های غیرمستطیل

بعضی از خریداران به خلاقیت در طراحی خانه هایشان تمایل دارند و البته پنجره ها 
یکی از عناصر کلیدی هر خانه هستند.بنابراین، طراحی غیر معمول پنجره ها می تواند
 ظاهر خانه را کاملا تغییر دهد.
سبک های معماری مانند گوتیک، باروک یا امپراتوری به طراحی پنجره های قوس دار
 تمایل دارند. سبک های مدرن نیز فقط از طرح ساده مستطیلی استفاده نمی کنند.
 بلکه پنجره های گرد، ذوزنقه ای و مثلثی نیز در این سبک کاربردی است.
به طور طبیعی، استفاده از ساختار نامنظم برای پنجره نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد.